نمایشگر یک مطلب

جهت عضویت در کانون همیاران سلامت روان همه روزه در ساعت12-13:30 به مرکز مشاوره دانشجویی به صورت حضوری مراجعه و با تکمیل فرم مربوطه عضویت خود را قطعی نمائید.

دبیر کانون همیاران: خانم فاطمه شفیعی (دانشجوی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری)