نمایشگر یک مطلب

کانون دانشجویی همیاران سلامت روان نهادی است غیر سیاسی و غیردولتی که به منظور جلب مشارکت و یاری دانشجویان هر دانشگاه به سایر دانشجویان دانشگاه و نیز با هدف ارائه خدمات مستمر،فراگیر و اجتماع محور زیرنظر مرکز مشاوره دانشجویی و با هماهنگی معاونت های فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فعالیت می کند و اهم اهداف و فعالیت های این کانون به شرح ذیل کی باشد:

اهداف و فعالیت های همیاران سلامت روان

1.مشارکت و همراهی با مرکز مشاوره در

2. اجرای برنامه های آموزشی پیشگیری

3..همکاری با مرکز مشاوره در طراحی،تدارک و اجرای طرح های پیشگیری و مداخلتی با رویکرد اجتماع محور در سطح دانشگاه و خوابگاه ها

4..آموزش و یاری رسانی به سایر دانشجویان

در زمینه مشکلات و مسائل ارتباطی در

محیط های خوابگاهی.

5..آموزش و یاری رسانی به سایر دانشجویان

 در زمینه مهارت حل مساله.

6.آموزش و یاری رسانی به سایر دانشجویان در زمینه مسائل

 تحصیلی و برنامه ریزی درسی بویژه در ایام امتحانات.

7..آمورش وراهنمایی اولیه دانشجویان در مورد افت تحصیلی.