شرح وظایف مددکار

شرح وظایف خدمات مددکاری و اجتماعی

1-افزایش سط آگاهی دانشجویان نسبت به آسیب های اجتماعی شایع، مداخله در بحران های مختلف ( به ویژه در رفتارهای خود آسیب رسان).

2-مدیریت بحران.

3-استفاده از منابع حمابتی موجود در جهت کمک به دانشجویان نیازمند دارای مشکل مادی.

4- ارتقاء مهارت های پیشگیری از اعتیاد و رفتارهای پرخطر

5-ارائه خدمات به نیازهای ویژه دانشجویان.

6- تدوین برنامه برای حل مشکل و رفع نیازهای دانشجویان با مشارکت خود دانشجو.