نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

غربالگری همکاران محترم در بدو ورود به دانشگاه

غربالگری همکاران محترم در بدو ورود به دانشگاه


غربالگری همکاران محترم در بدو ورود به دانشگاه

در راستای اجرای پروتکل های بهداشتی، غربالگری همکاران و توزیع ماسک در بدو ورود به دانشگاه صورت گرفت.